เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

เศรษฐกิจพอเพียง การใช้ชีวิตของคนไทยเราในทำระดับไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือจน   ไม่ว่าจะเป็นทุกด้านภาคส่วน   อาทิเช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ  โดยการสิ่งต่างๆนั้นจะเชื่อมต่อกันเป็นรากแก้วซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม

สิ่งที่ควรทำคือการต้องใช้ชีวิตแบบพอเพียง  เป็นปัจจัยหลักๆให้คนในประเทศสามารถที่จะพึ่งตนเอง

ที่สามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีคุณภาพในความมีอิสระในการกำหนดชีวิตของตนเอง   อีกยังมีความสามารถควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่างๆ  ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นศักยภาพของพื้นฐานที่คนไทย  ที่สามารถนำมาใช้สู้กับปัญหาเศษฐกิจและความยากจนที่เกิดขึ้น เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฎการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี

ประเทศไทยบ้านเราไม่ได้ร่ำรวยด้วยเงินทอง  แต่มีพอกิน พอใช้  ตามกาลเวลา   แต่ก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ก้าวหน้าในเรื่องเศรษฐ์กิจ   

การพัฒนาสู่ความทันสมัยทำตามขั้นตอน   ในหลักข้อความพอมีพอกิน  เพียวพอในความต้องการ   โดยการใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายตามวิถีพื้นฐานความพอเพียงและถูกต้องตามหลักตามคำสอนผสมผสานไปด้วยกัน   และทุกอย่างเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อม  ให้คนไทยเรามีกินมีใช้ดูแลครอบครัวได้ที่สำคัญยังสามารถเลี้ยงตนเองได้ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง  ถึงฤดูแล้งมีน้ำน้อย ไม่เพียงพอใช้

  ก็ยังจะนำเอาแหล่งน้ำที่กักไว้มาใช้ในสวนหรือพืชผักของเราได้  แบบไม่ต้องพึงพาแต่ระบบชลประทาน  อย่างเดียว  และในปีที่มีความชุ่มชื่นมาจากฝน ส่งผลให้มีน้ำใช้เพียงพอในปีนั้นๆ ในการทำสวนหรือไร่นาในรูปแบบใหม่ๆนี้ ส่งผลให้บางส่วนที่สามารถหาได้เอง

โดยไม่ต้องซื้อให้เสียเงิน ใช้ความเศรษฐกิจพอเพียงช่วย  และหากเกิดอุทกภัย เกษตรกร และชาวนา ยังสามารถที่จะฟื้นตัว และพึงพาตัวเองได้ในระดับหนึ่ง หากเกิดความผิดพลาดขาดตกบกพร่องในบางกรณีจากราชการ  หรือทางราชการช่วยเหลือได้ไม่มากนัก เป็นการประหยัดงบประมาณไปในตัวด้วย 

ทุกคนสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีความสุขในการดำรงชีวิต ตามรอยรัชกาลที่ 9  (ร.9 พ่อหลวงของคนไทย)    ที่ทรงให้ประชาชนคนไทย มีพอกิน พอใช้ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น  ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์ด้วยกัน  

จะเป็นอันที่ภูมิใจต่อกันไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ในภายภาคหน้า  เศรษฐกิจพอเพียง   สำเร็จได้ด้วยในความพอดีของตัวเรา   ส่วนใครอยากจะคิดว่า ความพอเพียงตามแนวคิดของรัชกาลที่ 9 (ร.9 พ่อหลวงของคนไทย)   เป็นการที่ล้าสมัย  ต้องตามยุคตามสมัย ก็ขึ้นกับแต่ละดุลพินิตของแต่ละคน  

แต่คำว่าพอเพียงทำให้ประชาคนไทยมีเงินเก็บ  มีของใช้ พอกิน พอใช้ พอแบ่งปัน  เพื่อนบ้าน    ทำให้เกิดความสุขที่ไม่สามารถมาแบ่งแยกความแตกต่างได้   มันเป็นสิ่งที่ใครปฎิบัติแบบไหนก็เป็นสิ่งที่ดีในการใช้ชีวิตของแต่ละคน

 

สนับสนุนโดย.  www.ufabet.com ลิ้งเข้าระบบ